SON DÜZENLEMELER

Değer kaybı için tüm bilinenler değişti

Anayasa Mahkemesi hangi kararı aldı ?
Anayasa Mahkemesi 09.10.2020 tarihli ve 31269 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 17.07.2020 tarih, 2019/40 Esas ve 2020/40 Karar sayılı kararı ile 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun;
• 90’ncı maddesinin birinci fıkrasında birinci cümlesinde yer alan “… ve Kanun çerçevesinde hazırlanan genel şartlarda…” ibaresi ve ikinci cümlesinde yer alan “…ve genel şartlarda…” ibaresinin Anayasa’ya aykırı olduğuna ve iptaline karar vermiştir.


Bu karar neden alındı?
Karar metninde konu şu şekilde belirtilmektedir; “Zararın tazmini için zorunlu mali sorumluluk sigortası sözleşmesinin tarafı olan sigorta şirketleri aleyhine açılan davalarda itiraz konusu kuralların Anayasa’ya aykırı olduğu kanısına varan Mahkemeler, iptalleri için başvurmuştur.”


Kısaca gerekçeleri
Motorlu taşıtın işletilmesi sebebiyle üçüncü kişilerin zarara uğraması halinde, işletenin tazminat borcunun kapsamı 6098 sayılı Borçlar Kanun’unun gerçek zararın tazminini öngören kurallarına göre belirlendiği, bu tazminat borcunun ödenmesini teminat altına almak amacıyla zorunlu kılınan mali sorumluluk sigortası uyarınca, sigorta şirketinin borcunun kapsamının ise itiraz konusu genel şartlara göre belirlendiği, bu durumun da zarar gören üçüncü kişi ve işleten aleyhine, buna karşılık sigorta şirketi lehine menfaat dengesinin bozulmasına yol açabilecek olmasıdır.


Bu karar ne anlama gelmektedir ?
Resmi Gazete’de yayınlanan kararın detayları incelendiğinde aşağıda belirtilen sorunun ortadan kalkmasının amaçlandığı görülmektedir.
6098 sayılı Borçlar Kanun’una göre gerçek zarar olarak nitelendirilen hususların, genel şartlarda zarar olarak nitelendirilmemiş olması halinde, kusurlu araç sahibinin, mağdur araç sahibi veya kişiye tazminat borcunun kapsamı ile sigorta şirketinin bu borcu teminat altına alması gereken tazminat sorumluluğunun kapsamının farklı olmasıdır . Amaç bu farklılığın giderilmesi ve üçüncü kişilerin gerçek zararının tam olarak karşılanmasının sağlanmasıdır.

Örnekle anlatım için lütfen tıklayınız. http://www.eksperatama.com/ornekle-anlatim/